สตรีคาทอลิก

สมาคมสตรีไทยคาทอลิก 

คุณลำดวน  ชินมโนพันธ์

นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

กรรมการสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

1. นางลำดวน  ชินมโนพันธ์                   นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก
2. นางยุพดี  สิริรัชต์กุล                         อุปนายก 1
3. นางปรียานุช สถาวรมณี                     อุปนายก 2
4. นางสุฑาทิพย์  วาทีทิพย์                    อุปนายก 3
5. นางสมพูน กิจประเสริฐ                      กรรมการ
6. นางกัญญ์วรา วิวัฒนวุฒิวงศ์                กรรมการ
7. นางณัฐนิชาพรรณ  อ้นสุวรรณ              กรรมการ
8. นางเรณู  กิจประชุม                           กรรมการ
9. นางเพ็ญโฉม ชุมพล                          กรรมการ
10. นางพรรณี ชุมพล                            กรรมการและประชาสัมพันธ์
11. นางมณีรัตน์   กิจสงวน                     กรรมการและปฏิคม
12. น.ส.วันดี ฮีมินกูล                            กรรมการและประธานกิจกรรม
13. นางสาวพิมพิไล  ตั้งเมธากุล              กรรมการและนายทะเบียน 

14. นางนัยนา กิจเจริญ                          กรรมการและเหรัญญิก
15. นางนวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์              กรรมการและเลขาธิการ
15.เทเรซา พิมพ์นิภา ระสินานนท์             กรรมการ

กิจกรรมของสมาคม


1. อบรม/ส่งเสริม/พัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมายแก่สมาชิกและสตรีทั่วไป

2.ให้การอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตามชุมชน รวมทั้งผู้ต้องโทษในเรือนจำให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

3. เพื่อช่วยเหลือสตรีในด้านงานสังคมสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกและสตรีทั่วไป

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี