คณะกรรมการบริหาร  

 

คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกอำนวยการ

ผู้จัดการแผนกสังคมพัฒนา

ผู้จัดการแผนกเครดิตยูเนี่ยน

ผู้จัดการแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

 

 

คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ 

คุณพ่ออนุชา  ชาวแพรกน้อย

ผู้จัดการแผนกผู้ถูกคุมขัง

และผู้ย้ายถิ่น 

 

คุณพ่อเอกชัย  โสรัจจกิจ

ผู้จัดการแผนกสุขภาพอนามัย

คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง(รักษาการ)

ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

และ

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

 

ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์

ผู้จัดการแผนกสตรีคาทอลิก

  

ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

อธิการบ้านหทัยการุณย์