คณะกรรมการบริหาร  

 

คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกอำนวยการและแผนกสังคมพัฒนา

 

 

คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ 

และ

จิตตาธิการศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

 คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

ผู้จัดการแผนกเครดิตยูเนี่ยน

คุณพ่อโชคชัย  คูรัตนสุวรรณ

ผู้จัดการแผนกสุขภาพอนามัย

คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

และ

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

คุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

ผู้จัดการบ้านยอแซฟ หนองรี

 

 

คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

ผู้จัดการแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

 

 

 

คุณพ่อวิทยา  ลัดลอย

ผู้จัดการแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น 

 

 

ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์

ผู้จัดการแผนกสตรีคาทอลิก

ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

อธิการบ้านหทัยการุณย์