แผนกสังคมพัฒนา

 

คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

ผู้จัดการแผนก

 

 

แผนกสังคมพัฒนา  ดำเนินงานพัฒนากับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบทในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งได้แก่
- การให้การศึกษาในงานด้านสังคม
- การจัดฝึกอบรม /สัมมนาในประเด็นด้านงานสังคมและพัฒนา
- สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำ กลุ่มและองค์กรชุมชน
- ร่วมประสานหรือดำเนินงานพัฒนาและงานด้านสังคมกับองค์กรชุมชน องค์กรรัฐและเอกชนอื่นๆ


พันธกิจ

1. สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในชุมชนเมืองและชนบทให้มีรายได้เสริมในครอบครัว

2. สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าและวัฒนธรรมชุมชน

3. ประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในชุมชน /หมู่บ้าน

4. สนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

5. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอาชีพระหว่างชุมชนและระหว่างหมู่บ้านเพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนและหมู่บ้าน

6. สนับสนุนให้เกิดการออมทรัพย์ภายในชุมชน