แผนกอำนวยการ 

คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

ผู้จัดการ

 

 

แผนกอำนวยการ : มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงาน จัดสรรงบประมาณ รวบรวมและจัดทำสรุปการดำเนินงาน

                     /โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้บริการด้านอื่นๆ กับทุกแผนกงานในฝ่ายสังคมฯ

ขอบข่ายงาน

 

- วางกรอบนโยบายและแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- จัดสรรงบประมาณ   รวบรวมและจัดทำสรุปรายงานการดำเนินงาน/โครงการและค่าใช้จ่าย

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในฝ่ายสังคม

- ให้บริการด้านต่างๆ กับทุกแผนกงานในฝ่ายสังคมฯ

 

 

พันธกิจ

 

1. สนับสนุนงานด้านข้อมูลให้กับแผนกต่างๆในฝ่ายฯ

2. สนับสนุนรูปแบบการทำบัญชีของทุกแผนกในฝ่ายฯ

3. รวบรวมเอกสารโครงการของทุกแผนกในฝ่ายฯ

4. รวบรวมผลการดำเนินงานของทุกแผนกในฝ่ายฯเพื่อรายงานอัครสังฆมณฑล

5. ติดตามรายงานการเงินตามไตรมาสเพื่อส่งฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานในฝ่ายสังคมในทุกระดับ