กิจกรรม "โรงเรียนสีเขียว เราบ้านเดียวกัน" 3/2017

 

Young Smart Farmers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ตอนที่ 1

(ส่วนหนึ่งของ รายการพระเจ้าสถิตกับเรา วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565) 

 

 

 ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ตอนที่ 2

(ส่วนหนึ่งของ รายการพระเจ้าสถิตกับเรา วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565)