20 มีนาคม 2567 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2024 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1.1 ผลการดำเนินงานผู้สูงอายุคาทอลิกระดับสังฆมณฑลฯ (มกราคม - มีนาคม 2024)

1.2 ขอข้อมูลทะเบียนผู้สูงอายุ รายชื่อ จำนวนผู้สูงอายุระดับวัด/สังฆมณฑล ปี ค.ศ.2023
(ไฟล์เอกสารดิจิหัล Digital File เพื่อนำเก็บเป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์)

1.3 แจ้งการเปลี่ยนชื่อ E-mail แผนกสุขภาพอนามัย เป็นชื่อใหม่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.4 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 จัดโดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (31 มกราคม 2567)

วาระที่ 2 พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2024

วาระที่ 3 ติดตามเรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกฯ ครั้งที่ 16 (2024)

3.2 รายชื่อ "ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง" และ "ลูกกตัญญูต่อบุพการี" ปี 2024

3.3 โครงการจิตอาสาหาทุนฯ (ออมวันละบาท) งวดที่ 2/2024 (มกราคม ถึง มีนาคม 2024)

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ

4.1 นโยบายของสภาพระสังฆราชฯ เรื่อง Laudato Si และ Laudate Deum

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev