วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการพัฒนาชีวิตและพันธกิจของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2020

นโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการเจริญชีวิตและปฏิบัติพันธกิจ งาน โครงการ กิจกรรม ในปี ค.ศ. 2020

1. เพื่อคริสตชนทุกคนมีความเข้าใจกฤษฎีกาสมัชชาฯ 2015 และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีพระวาจาเป็นศูนย์กลาง และเป็นศิษย์ธรรมทูตที่แท้จริงท่ามกลางสังคมโลกปัจจุบัน โดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย และชีวิตหมู่คณะของชุมชนคริสตชนในรูปแบบใหม่

3. เพื่อให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัว ตามคำสอนของพระศาสนจักร และคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

4. เพื่อเน้นความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ตามสมณสาสน์ Laudato Si’

5. เพื่อใช้สื่อสมัยใหม่ในงานอภิบาลและประกาศข่าวดีอย่างเต็มที่

6. เพื่อให้มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองเป้าหมาย

7. เพื่อการจัดการศึกษา การอบรมบุคลากร ที่มีความเสมอภาคตามเจตนารมณ์พระวรสาร ในชุมชนวัด โรงเรียน เป็นสนามประกาศข่าวดี

8. เพื่อการเฉลิมฉลอง 350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม และ การฉลองปีพระวาจา ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และสหพันธ์คาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ ในปี ค.ศ. 2020

 

 

 

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. คนคริสต์ติดเล่า
  4. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  5. ธรรมะประจำวัน

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev