วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการพัฒนาชีวิตและพันธกิจของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2020

นโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการเจริญชีวิตและปฏิบัติพันธกิจ งาน โครงการ กิจกรรม ในปี ค.ศ. 2020

1. เพื่อคริสตชนทุกคนมีความเข้าใจกฤษฎีกาสมัชชาฯ 2015 และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีพระวาจาเป็นศูนย์กลาง และเป็นศิษย์ธรรมทูตที่แท้จริงท่ามกลางสังคมโลกปัจจุบัน โดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย และชีวิตหมู่คณะของชุมชนคริสตชนในรูปแบบใหม่

3. เพื่อให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัว ตามคำสอนของพระศาสนจักร และคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

4. เพื่อเน้นความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ตามสมณสาสน์ Laudato Si’

5. เพื่อใช้สื่อสมัยใหม่ในงานอภิบาลและประกาศข่าวดีอย่างเต็มที่

6. เพื่อให้มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองเป้าหมาย

7. เพื่อการจัดการศึกษา การอบรมบุคลากร ที่มีความเสมอภาคตามเจตนารมณ์พระวรสาร ในชุมชนวัด โรงเรียน เป็นสนามประกาศข่าวดี

8. เพื่อการเฉลิมฉลอง 350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม และ การฉลองปีพระวาจา ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และสหพันธ์คาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ ในปี ค.ศ. 2020

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

  • งดการเยี่ยมลูกเรือบนเรือสินค้าเนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  แต่ยังไปติดตามกรณีมีลูกเรือต้องการความช่วยเหลือ

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส(งานชุมชนคลองเตย)

เนื่องจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเเนวโน้มสูงขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ด้วยเหตุนี้ทางคุณพ่อคณะซาเวเรียนเเละทีมงานที่ทำงานที่ชุมชนเเออัดคลองเตย จึงของดการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนเเละกิจกรรมทุกอย่างทั้งในศูนย์เเละนอกสถานที่ ตั้งเเต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณพ่อ อเล็กซานโดร ไบร์ โทร.091-565-3505 

 

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

  • การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

  • การประชุมตามแต่ละเขต ได้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 Come and See โดย คุณบุญลือ  ราชกิจ

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 

คนคริสต์...ติดเล่า

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

 คลิป "รักษ์โลกเลิกพลาสติก" จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" จากการประกวดการผลิตสื่อวีดีทัศน์หัวข้อ "รักษ์โลกเลิกพลาสติก"

โครงการ Gen ใหม่ไร้หลอดและถุงพลาสติกประจำปี 2562

ซึ่งจัดโดยฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

พระวาจาประจำวัน

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev