วิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมายของบ้านหทัยการุณย์

 

วิัสัยทัศน์

บ้านหทัยการุณย์ เป็นครอบครัวที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก และการแบ่งปันตามจิตตารมณ์ของพระวรสารให้ความรู้ทางการศึกษาระดับชั้น ป.4- ม.3

  

พันธกิจ

1. บ้านหทัยการุณย์ มุ่งฝึกอบรมเด็กให้รู้จักพระธรรมคำสอนของพระเยซู ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2. บ้านหทัยการุณย์เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาในช่วงชั้น ป.4-ม.3 เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัวในระดับช่วงเวลาหนึ่ง และจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองต่อไป

3. บ้านหทัยการุณย์มุ่งพัฒนาให้เด็กเติบโตในบรรยากาศของครอบครัวมีความสุขเป็นพี่น้องกัน มีการพัฒนาทักษะชีวิตความถนัดเฉพาะตัวทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม ด้านจิตวิญญาณและให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย