เป้าหมาย

1. เพื่อให้เด็กกำพร้าและเด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาและพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม

2. เพื่อให้พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจการที่ยืนยันถึงจิตตารมณ์แ่ห่งพระวรสารที่ว่า “ทุกสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อผุ้อื่นที่ต่ำต้อยเท่ากันปฏิบัติต่อเรา”

3. เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากที่อื่นๆ

4. เพื่อให้การศึกษาอบรมคุณค่า ศักดิ์ศรี ชายและหญิง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

 

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย