คุณสมบัติและรายละเอียดในการสมัครเข้าบ้านหทัยการุณย์

 

คุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครเข้าบ้านหทัยการุณย์

 1. เด็กชาย/หญิงที่ยากจน กำพร้า หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะทางด้านการศึกษา
 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทางจิตเวช หรือมีอาการทางสมอง
 3. ไม่มีพฤติกรรมเบี้ยงเบนทางเพศ
 4. ไม่่ติดยาเสพติด หรือมีสภาพจิตที่ต้องบำบัด ไม่เจาะหูหรือสักบนร่างกาย
 5. ผ่านการพิจารณาจากคุณพ่อเจ้าวัดหรือซิสเตอร์ประจำวัดนั้น
 6. หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ทำงานด้านเด็กเป็นผู้รับรองหรือส่งผ่านพร้อมมีหลักฐาน

  

เอกสารประกอบ

 1. สูติบัตร(ใบเกิด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอย่างละ 2 ฉบับ
 4. สำเนาใบสำคัญศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
 5. เอกสารทางการเรียนตามที่โรงเรียนระบุ
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป
 7. หนังสือสถานะและความประพฤติจากพระสงฆ์ นักบวช หรือหน่วยงานองค์กรที่เชื่อถือได้

 

สังฆมณฑลภายใต้การดูแลของฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รับผิดชอบ

 1. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าดำเนินการด้านต่างๆ

 

ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ

 1. ค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว
 2. ค่ากิจกรรมพิเศษ


การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบ้านหทัยการุณย์

 1. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 2. บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมีฐานะดีขึ้น สามารถรับผิดชอบได้
 3. เมื่อกระทำความผิดขั้นร้ายแรงขัดต่อกฏระเบียบของบ้านและโรงเรียน
 4. เมื่อโรงเรียนพิจารณาให้ออก

 

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย